POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, tryb zawierania umowy, składania Zamówień w Sklepie, dostarczanie zamówionych towarów Klientowi, zasady zapłaty ceny za towar oraz kosztów dostawy, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia, odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na inny, ograniczenia prawa od odstąpienia od umowy wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta oraz jego skutki, procedurę rozpatrywania reklamacji, odpowiedzialność Sklepu za jakość świadczenia usług w sklepie internetowym oraz treść gwarancji i usług posprzedażowych.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy przed dokonaniem zakupów.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt V Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 2. Właścicielem, administratorem oraz prowadzącym Sklep jest Monika Janachowska-Czarniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Optyczny R. A. M. Janachowscy s.c. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem Plac Wolności 2, 61-738 Poznań, wpisaną do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7781208235, REGON 630803553.

 

DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy optykpoznan.pl, działający pod adresem internetowym https://optykpoznan.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę, sprzedającego towary za pośrednictwem internetu
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Optyczny R. A. M. Janachowscy s.c. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem Plac Wolności 2, 61-738 Poznań, wpisaną do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7781208235, REGON 630803553
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 4. Klient – każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 5. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konto – konto klienta w sklepie internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje dotyczące szczegółów jego zamówienia złożonego w sklepie
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Plac Wolności 2, 61-738 Poznań
 2. Adres e-mail: kontakt@optykpoznan.pl
 3. Telefon: +48 61 8 532 573 (pon – pt 10.00 do 18.30)
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

72 1240 1705 1111 0000 1904 5922 Bank Pekao S.A.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień niezbędne jest:

 1. urządzenie z dostępem do internetu
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz standardowy system operacyjny
 3. do złożenia Zamówienia w Sklepie niezbędne jest podanie aktywnego adresu email.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) podanymi w polskich złotych.
 2. Na całkowitą kwotę Zamówienia składają się : cena za towar podana w Sklepie internetowym oraz koszty dostawy towaru.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodać go do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie należy zalogować się do swojego Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 5. Jeżeli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia wraz z adresem, na który ma nastąpić dostawa towaru oraz wybrać formę dostawy oraz metodę płatności za Zamówienie.
 6. Po uzupełnieniu wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” i dokonać płatności wybraną przez Klienta metodą.
 7. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą.
 8. Kupujący może również zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta i zalogowanie się do niego. Zyskuje w ten sposób możliwość śledzenia swoich zamówień oraz sprawdzenia historii Zamówień.

 

PŁATNOŚCI ORAZ METODY DOSTAWY

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru:
 • przesyłka kurierska DHL
 • przesyłka kurierska DPD
 • odbiór osobisty pod adresem: Plac Wolności 2, 61-738 Poznań
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary na terytorium Polski:
 • płatność gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym pod adresem: Plac Wolności 2, 61-738 Poznań
 • za pobraniem – płatność przy odbiorze paczki u kuriera DHL lub DPD
 • przelew tradycyjny – realizacja Zamówienia po otrzymaniu przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • płatność elektroniczna – szybki przelew za pomocą platformy płatniczej Przelewy24
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych form płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza w Sklepie internetowym zgodnie z pkt V Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Sprzedający potwierdza w powyższym e-mailu otrzymanie Zamówienia od Klienta, przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności tradycyjnym przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki u kuriera Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

c) płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru w Sklepie i w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski i jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

8. Odbiór osobisty towaru przez Klienta jest bezpłatny.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku kiedy Klient wybrał płatność z góry za Zamówienie Sprzedawca przystąpi do jego realizacji po jego opłaceniu.
 4. Jeżeli w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie dostawy.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą ze pośrednictwem Sklepu z zastrzeżeniem pkt X Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • dostarczenia towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik
 • dostarczenia Konsumentowi ostatniego towaru z Zamówienia lub od dnia, w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta) weszła w posiadanie ostatniego towaru z Zamówienia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczane są osobno.
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dostępne na stronie internetowej Sklepu) wysłane pocztą lub jako informację przekazaną pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za nieważną.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Warunkiem uruchomienia procedury zwrotu płatności jest przesłanie przez Konsumenta na adres Sprzedawcy podpisanej faktury korygującej, która zostanie dostarczona Konsumentowi przez Sprzedawcę.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać towar niezwłocznie na adres Sprzedawcy: Plac Wolności 2, 61-738 Poznań w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru będzie się znajdować w opisie towaru w Sklepie internetowym.

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczaniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług
 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu od odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Umową sprzedaży objęte są tylko nowe towary.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji wadliwego towaru w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi lub gwarancji w kodeksie cywilnym, o ile gwarancja została udzielona. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres pocztowy lub mailowy podany w pkt III Regulaminu lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w treści reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wykrytą wadą towaru.
 5. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres: Plac Wolności 2, 61-738 Poznań.
 6. Jeżeli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja informacja o niej, a także o jej warunkach jest dostępna w opisie towaru na stronie Sklepu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument może zwrócić się o pomoc do właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej i złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

POSTANOWEINIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Każdorazowe składanie w Sklepie Zamówienia stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobu płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.