Regulamin promocji dla konsumentów „Oferta specjalna – 10% rabatu”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji „Oferta specjalna – 10% rabatu”, zwaną dalej Promocją.
2. Organizatorem promocji jest Zakład Optyczny R.A.M JANACHOWSCY s.c. , Plac Wolności 2, 61-738 Poznań, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 7781011780, nr REGON: 301547470, zwany dalej Organizatorem.

§2. Czas trwania Promocji

1. Promocja obowiązuje do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu promocji.

§3. Zasady Promocji

1. Promocja polega na udzieleniu 10% rabatu na zakup okularów w czasie trwania Promocji.
2. Rabat 10% obejmuje następujące produkty:

a. okulary korekcyjne (oprawa + szkła)
b. okulary przeciwsłoneczne
c. szkła okularowe
d. oprawy okularowe

3. Rabat 10% dotyczy produktów dostępnych w zakładach optycznych Organizatora.
4. Rabat 10% nie obejmuje następujących produktów:

a. soczewki kontaktowe
b. płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych
c. wszelkiego rodzaju akcesoria
d. badanie wzroku

5. Rabat odliczany jest od ceny artykułu objętego Promocją.

§4. Uczestnictwo w Promocji

1. Promocja dotyczy osób, które zarejestrowały się na badanie wzroku w jednym z salonów należących do Organizatora poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.optykpoznan.pl, zwanych dalej Uczestnikiem Promocji.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i je zaakceptował.

§5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie w jednym z salonów optycznych Organizatora, osobiście, listem zwykłym lub poprzez wiadomość email.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne personalne Uczestnika Promocji oraz opis przyczyny reklamacji.
4. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 14 dni od daty zakończenia promocji.
5. Reklamacje złożone do dnia określonego w punkcie 4. niniejszego paragrafu będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Uczestnik Promocji, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników Promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem udostępnianych przez Uczestników Promocji będzie Organizator.
2. Treść niniejszego regulaminu znajduje się

a. w siedzibie organizatora
b. na stronie internetowej Organizatora www.optykpoznan.pl

3. W kwestiach nieregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2014