Regulamin konkursu #30latoptykjanachowski

KONKURS

#30latoptykjanachowski

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!
Kup okulary, zrób sobie zdjęcie, napisz życzenia urodzinowe i wygraj super nagrody
z okazji 30-tych urodzin OPTYK Janachowski!

***

ZASADY KONKURSU:

1. Odwiedź w czerwcu nasz salon OPTYK Janachowski w Poznaniu i kup okulary korekcyjne lub okulary przeciwsłoneczne o dowolnej wartości.
2. Wypełnij w naszym salonie formularz zgody na udział w konkursie #30latoptykjanachowski.
3. Zrób sobie zdjęcie w nowych okularach i napisz dla nas życzenia z okazji 30. urodzin OPTYK Janachowski.
4. Opublikuj swoje zdjęcie wraz z życzeniami pod postem konkursowym na naszym profilu na FB www.facebook.com/OptykJanachowski lub wyślij je do nas mailowo na adres: kontakt@optykpoznan.pl
5. Wygraj jedną z 10 atrakcyjnych nagród o wartości od 100zł do 1.500zł!
6. Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca 2021 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się w poniedziałek 12 lipca 2021 poprzez zamieszczenie informacji na naszym profilu www.facebook.com/OptykJanachowski

 

DO WYGRANIA:

– 1. miejsce: okulary ze szkłami korekcyjnymi firmy Zeiss o wartości do 1.500zł
– 2. miejsce: okulary przeciwsłoneczne lub korekcyjne hiszpańskiej marki GiGi Studios o wartości do 1.000zł
– 3. miejsce: okulary przeciwsłoneczne lub korekcyjne francuskiej marki Morel o wartości do 1.000zł
– 4. 5. i 6. miejsce: karta podarunkowa na okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne o wartości 500zł
– 7. 8. i 9. miejsce: karta podarunkowa na okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne o wartości 300zł
– 10. miejsce: zestaw upominkowy do pielęgnacji okularów (płyn oraz szampon do mycia okularów, etui oraz limitowana ściereczka „30 lat Optyk Janachowski”) o wartości 100zł.

***

REGULAMIN KONKURSU

#30latoptykjanachowski

z dnia 1 czerwca 2021r.

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie #30latoptykjanachowski i jest on dostępny w salonie optycznym OPTYK Janachowski na Placu Wolności 2 w Poznaniu, prowadzonym w ramach działalności gospodarczej pod pełną nazwą ZAKŁAD OPTYCZNY R.A.M. JANACHOWSCY S.C. A. JANACHOWSKA, M. JANACHOWSKA-CZARNIAK NIP: 7781208235. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do konkursu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu #30latoptykjanachowski jest Monika Janachowska-Czarniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Optyczny R. A. M. Janachowscy s.c. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem Plac Wolności 2, 61-738 Poznań, wpisaną do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7781208235, REGON 630803553.

II. DEFINICJE

a. Konkurs – konkurs pod nazwą #30latoptykjanachowski mający na celu wyłonienie zwycięzcy w rozumieniu pkt.3 Regulaminu
b. Organizator – Monika Janachowska-Czarniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Optyczny R. A. M. Janachowscy s.c. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem Plac Wolności 2, 61-738 Poznań, wpisaną do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7781208235, REGON 630803553
c. Uczestnik konkursu – osoba, która wyraziła pisemną zgodę na udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza osobowego dostępnego w salonie optycznym OPTYK Janachowski w Poznaniu na Placu Wolności 2 (po zapoznaniu się z poniższym Regulaminem
Konkursu).

III. WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs pod nazwą #30latoptykjanachowski trwa od 1 do 30 czerwca 2021 roku tylko i wyłącznie w salonie optycznym OPTYK Janachowski w Poznaniu przy Placu Wolności 2 oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com/OptykJanachowski .
2. W Konkursie może wziąć udział tylko raz każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025.

3. Każdy Klient, który dokona zakupu okularów korekcyjnych lub okularów przeciwsłonecznych w salonie optycznym OPTYK Janachowski w Poznaniu, w okresie trwania Konkursu, otrzyma formularz osobowy (do wypełnienia na miejscu w salonie), który jest niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie (oprócz dokonania zakupu w miesiącu czerwcu 2021 roku) jest wykonanie zdjęcia Uczestnika Konkursu w zakupionych okularach oraz napisanie życzeń urodzinowych z okazji 30. urodzin OPTYK Janachowski.
5. Wykonaną fotografię zawierającą wizerunek Uczestnika Konkursu w zakupionych okularach wraz z tekstem życzeń urodzinowych Jego autorstwa Uczestnik winien opublikować pod postem konkursowym na profilu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/OptykJanachowski lub wysłać na adres mailowy: kontakt@optykpoznan.pl .

IV. NAGRODY W KONKURSIE

1. 1. Nagrodami w konkursie są:
a) za zajęcie 1. miejsca: okulary korekcyjne ze szkłami korekcyjnymi niemieckiej firmy Zeiss o wartości do 1.500zł
b) za zajęcie 2. miejsca: okulary przeciwsłoneczne lub oprawy okularowe (do wyboru) hiszpańskiej marki GiGi Studios o wartości do 1.000zł
c) za zajęcie 3. miejsca: okulary przeciwsłoneczne lub oprawy okularowe (do wyboru) francuskiej marki MOREL o wartości do 1.000zł
d) za zajęcie 4. 5. i 6. miejsca: karta podarunkowa na okulary korekcyjne lub okulary przeciwsłoneczne o wartości 500zł
e) za zajęcie 7. 8. i 9. miejsca: karta podarunkowa na okulary korekcyjne lub okulary przeciwsłoneczne o wartości 300zł
f) za zajęcie 10. miejsca: zestaw upominkowy do pielęgnacji okularów (płyn oraz szampon do mycia okularów, etui oraz limitowana ściereczka „30 lat OPTYK Janachowski”) o wartości 100zł.

V. WYNIKI KONKURSU

2. Zwycięzcą Konkursu #30latoptykjanachowski zostanie Uczestnik, który uzyska największą ilość punktów przyznawanych przez jury Konkursu, w skład którego wchodzić będzie co najmniej 5 osób wskazanych przez Organizatora.
3. Przyznawanie punktów przez jury Konkursu będzie obejmowało ocenę zarówno fotografii wykonanej przez Uczestnika Konkursu jak również tekstu życzeń Jego autorstwa oraz pomysłowości w wykonaniu powierzonego zadania konkursowego. Punkty będą przyznawane w skali od 1 do 10 za każdą z kategorii konkursowych, a zwycięzcą zostanie osoba, która otrzyma najwyższą ilość punktów przyznanych przez jury Konkursu. Kolejne miejsca w Konkursie (od drugiego do dziesiątego) zajmą Uczestnicy, którzy uzyskają od jury kolejno najwyższą ilość punktów.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w poniedziałek 12 lipca 2021 roku poprzez zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym www.facebook.com/OptykJanachowski .

5. Odbiór nagrody nastąpi niezwłocznie w terminie uzgodnionym indywidualnie z Uczestnikiem konkursu w salonie optycznym OPTYK Janachowski na Placu Wolności 2 w Poznaniu prowadzonym przez Organizatora.
6. Warunkiem odbioru nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań konkursowych wymienionych w paragrafie III powyższego regulaminu. Równocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia momentu wręczenia nagrody na zdjęciu oraz
umieszczenia tejże fotografii na portalu społecznościowym pod adresem www.facebook.com/OptykJanachowski .

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. z dnia 13 grudnia 2018r. Dz.U. z
2019r. poz. 134.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będącym równocześnie konsumentem, w rozumieniu art. 22 ust. z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny tj. z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z 2018r. poz.1025, zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. tj. z dnia 14 czerwca 2018r. Dz.U. z 2018r. poz.
1360.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać ustnie w salonie optycznym OPTYK Janachowski w Poznaniu lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@optykpoznan.pl . Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
4. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad i warunków niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie Jego wizerunku znajdującego się na fotografii konkursowej oraz na zdjęciu wykonanym podczas odbioru nagrody (w przypadku jego wykonania), a także treści życzeń autorstwa Uczestnika oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook w celach marketingowych.
6. Równocześnie Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całokształt majątkowych praw autorskich związanych z fotografiami oraz treścią życzeń autorstwa Uczestnika, o których mowa w ustępie 5. paragraf V Regulaminu w zakresie tam opisanym.
7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego typu.
8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
9. W konkursie nie mogą brać udział osoby spokrewnione z Organizatorem Konkursu ani pracownicy zatrudnieni w salonach optycznych OPTYK Janachowski w Poznaniu i w Wągrowcu.
10. Organizatorem Konkursu nie jest portal społecznościowy Facebook ani nie jest jego sponsorem.
11. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VI. RODO

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator czyli Monika Janachowska-Czarniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD OPTYCZNY R.A.M. JANACHOWSCY S.C. A. JANACHOWSKA, M. JANACHOWSKA-CZARNIAK NIP: 7781208235.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Nich zgodę (art. 6 ust. 1 1 lit. a RODO) oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celach marketingowych.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem, m. in. w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, ogłoszenia laureatów Konkursu, odbioru nagród i w celach marketingowych.
5. Podanie poniższych danych osobowych Uczestnika Konkursu jest dobrowolne oraz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz do odbioru nagród i obejmować będzie następujący zakres:
a) Imię i nazwisko
b) Adres zamieszkania
c) PESEL
d) Numer telefonu
e) Adres email
f) Wizerunek Uczestnika
1. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wszystkim Uczestnikom przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Organizatora, do poznania pochodzenia tych danych, do celów przetwarzania danych oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
b) sprostowania lub poprawienia swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych z ewidencji Organizatora, jeżeli nie sąpotrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Organizator jest uprawniony do ich przechowywania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e) uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia),
f) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.
1.
7. Celem realizacji uprawnień wskazanych w ustępie 6. Powyżej należy skontaktować się z Organizatorem elektronicznie pod adresem kontakt@optykpoznan.pl .
6. 8. W przypadku uznania, że postępowanie Organizatora lub podmiotów działających w jego imieniu narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.
7. 9. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez czas trwania Konkursu oraz rok od czasu jego zakończenia, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia się
roszczeń.